Un nou marc de gestió de politiques de salut

Tot ésser humà té dret al màxim nivell de salut física i mental assolible individualment. Aquest és un dret humà fonamental. La salut és un dels nostres béns més preuats i és una condició prèvia crucial per al nostre desenvolupament i estabilitat individual, social, econòmica i política. L’impacte de la salut, ja sigui positiu o negatiu, s’incrementa amb la naturalesa globalitzada del món actual. D’això se’n deriva que hauríem de mirar la salut des d’una perspectiva global. Per tant, cal abordar la salut a nivell mundial i garantir-la i millorar-la mitjançant una acció global conjunta.

 

El tema de la salut mundial ha pres rellevància bruscament a l’agenda política en els darrers anys, tant a Catalunya com a nivell internacional. La salut global i els mecanismes per protegir-la són elements de l’ordre mundial. La pandèmia COVID-19 ha tornat a posar de manifest l’enorme amplitud de danys que pot causar una crisi sanitària mundial. El seu impacte en la salut pública i les conseqüències humanitàries i socioeconòmiques que en resulten afecten tots els àmbits de la nostra vida.

 

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible proporciona el marc del compromís polític del govern català  en l’àmbit de la salut global i fonamenta la seva estratègia:

 

 • La salut és crucial no només per al nostre benestar i per a la cohesió i inclusió social; també és resultat i indicador de les dimensions socials, econòmiques i mediambientals del desenvolupament sostenible. Gairebé tots els objectius de sostenibilitat acordats establerts a l’Agenda 2030 tenen importants vincles amb la salut. La salut global il·lustra la necessitat de cooperació internacional i multilateral i enfocaments transversals i transversals generals que reuneixin totes les parts interessades.
 • Un dels deures més importants de qualsevol govern és promoure i salvaguardar la salut pública, tant dins de les seves fronteres com també com a part del seu compromís internacional.
 • L’Agenda 2030 posa l’accent en la convicció de la comunitat d’estats que els desafiaments globals només es poden resoldre conjuntament. El multilateralisme i unes enfortides organitzacions internacionals ens ajuden a aplicar aquest enfocament.

 

Establir prioritats estratègiques

 

 • Promoure una bona salut, prevenir malalties i desenvolupar respostes adequades

 

Les mesures per promoure una bona salut, prevenir malalties i desenvolupar una major alfabetització sanitària tenen una influència crucial en la incidència i la trajectòria clínica de les malalties transmissibles i de les malalties no transmissibles (MNT). En el context del canvi demogràfic, Catalunya s’ha de comprometre a adoptar un enfocament integrat, basat en la salut, holístic i “vital” de la prevenció de malalties que reflecteixi les circumstàncies individuals de les persones i que inclogui mesures específiques per a cada malaltia. Aquest enfocament inclou la promoció d’estils de vida saludables i la reducció de barreres sanitàries mitjançant la promoció de la igualtat de gènere.

 

Els determinants socials (per exemple, pobresa, origen, condicions de vida i educació), comportaments (per exemple, fumar, consum d’alcohol, consum de drogues especialment entre els joves, manca d’activitat física i una dieta pobra) i factors ambientals estan estretament relacionats amb les malalties no transmeses i altres resultats de salut i s’han d’abordar utilitzant més enfocaments innovadors.

 

 • enfortir la base de coneixement i el diàleg internacional sobre promoció de la salut, alfabetització sanitària i prevenció de malalties, així com impulsar accions transversals per promoure la salut pública.
 • enfortir el paper principal, normatiu i de fixació d’estàndards de l’OMS en l’àmbit de les malalties transmissibles i les MNT (Malalties no transmissibles)  i defensar la posada en comú de coneixements sobre la reducció de les MNT a l’OMS.
 • impulsar una seguretat laboral més forta en el marc de l’OIT.
 • participar més intensament amb els esforços internacionals per reduir la RAM (resistència antimicrobiana) i ampliar la investigació sobre antibiòtics.
 • promoure la investigació de vacunes, mantenir plataformes vacunals i ampliar els programes de vacunació a Catalunya i arreu del món.
 • donar suport a col·laboracions globals  i potenciar fons internacionals per tal de reduir la propagació de malalties infeccioses.
 • proporcionar suport específic per a la inclusió en estratègies multilaterals i fòrums internacionals de malalties tropicals abandonades i relacionades amb la pobresa, així com promoure la investigació i millorar el tractament.

 

 • Aproximacions holístiques al medi ambient, al canvi climàtic i a la salut pública

 

La nostra salut i benestar també depenen de factors ambientals. El canvi climàtic té implicacions àmplies i fins a cert punt imprevisibles per a la salut humana. Les temperatures més elevades, l’explotació creixent d’hàbitats que abans no estaven afectats per l’activitat humana, i la conseqüent proximitat amb animals salvatges, poden augmentar el risc de transmissió de malalties infeccioses d’animals a humans (zoonosi) o de la seva aparició a noves regions. Els esdeveniments meteorològics extrems com les inundacions també poden augmentar la propagació de malalties transmeses per vectors. Igualment, el canvi climàtic pot conduir a un augment de les MNT. Les onades de calor poden danyar la nostra salut i fins i tot causar (més) morts. Més persones necessitaran atenció mèdica. Les condicions de salut existents es poden agreujar i poden sorgir noves malalties. Tots aquests escenaris tenen implicacions per als nostres serveis de salut. El canvi climàtic també afectarà els sistemes de salut, per exemple, si les instal·lacions sanitàries no estan adequadament protegides contra la radiació solar, la calor, les pluges intenses i les inundacions.

 

 • prendre mesures a nivell internacional i junt amb altres administracions per identificar i reduir els riscos per a la salut causats per factors ambientals, el canvi climàtic i la pèrdua mundial de biodiversitat i promoure la cooperació intersectorial en matèria de salut.
 • impulsar una acció internacional més gran per contrarestar especialment l’impacte del canvi climàtic en la salut i augmentar sistemàticament el seu compromís en aquesta àrea
 • promoure i ampliar sistemàticament la investigació del nexe entre el medi ambient, el canvi climàtic, la biodiversitat, la salut i els sistemes de salut.
 • promoure un règim de gestió de productes químics segurs a tot el món.
 • donar suport a iniciatives per generar coneixement i dades per utilitzar-les en estratègies de reducció de riscos

 

 • Reforç dels sistemes de salut

 

La Cobertura sanitària universal implica que tots els grups de població tenen accés a tots els serveis sanitaris necessaris, adequats i de qualitat, sense barreres ni discriminacions i independentment dels seus recursos financers. En aquest context, el terme «serveis de salut» inclou no només tractaments per a malalties, sinó també promoció de la salut, prevenció de malalties, rehabilitació i cures pal·liatives.

 

Els sistemes de salut actuals s’enfronten a noves demandes en resposta, per exemple, al creixement de la població, a l’envelliment demogràfic i a l’aparició de nous riscos per a la salut. Per garantir que les persones tinguin accés a serveis sanitaris bàsics adequats i els protegeixin de les dificultats financeres derivades de la despesa en assistència sanitària, és cada vegada més important utilitzar els recursos disponibles de la manera més eficaç possible i establir enfocaments sostenibles i específics per al grup objectiu basats en el finançament de la salut. sobre el principi de solidaritat. En aquest context, és vital donar prioritat a aquells serveis que tenen com a funció prevenir i identificar malalties en una etapa primerenca i als dissenyats per prevenir i controlar les epidèmies. Catalunya té un model de salut únic i que és referent, que cal potenciar amb la col·laboració de tots els actors de salut de Catalunya.

 

 • intensificar el  compromís internacional de Catalunya per enfortir els sistemes de salut.
 • treballar a nivell internacional i amb les diverses administracions per proporcionar serveis de salut exempts de discriminació i complir els objectius acordats sobre salut i drets sexuals i reproductius.
 • oferir suport a les diverses administracions  en els seus esforços per establir sistemes de serveis de salut universals, segurs, d’alta qualitat, no específics per a la malaltia, acceptables i disponibles a nivell local.
 • treballar per promoure un accés equitatiu a vacunes segures, medicaments, productes mèdics i tecnologia mèdica.
 • treballar a nivell nacional i internacional per obtenir informació basada en el coneixement per als pacients.
 • ajudar a les diverses administracions, si cal, a establir sistemes de finançament sostenible de la salut basats en el principi de solidaritat i a utilitzar els seus recursos de manera eficaç

 

 • Protecció de la salut: abordar les amenaces transfrontereres per a la salut

 

Catalunya continuarà intensificant el seu ja fort compromís amb la protecció mundial de la salut i tractarà les conseqüències humanitàries de les crisis sanitàries encara millor i més eficaçment. L’epidèmia de còlera al Iemen que es manté des del 2017, el brot de la malaltia del virus de l’Ebola a l’Àfrica occidental (del 2014 al 2016) i a la part oriental de la República Democràtica del Congo (del 2018 al 2020), l’epidèmia del virus Zika a Amèrica Llatina (del 2015 al 2016), la primera incidència de MERS (des del 2012), nombrosos altres brots en altres països i la pandèmia COVID-19 són un punt clau  per a la comunitat internacional. La pandèmia COVID-19 il·lustra clarament els efectes de la crisi mundial de la salut. L’impacte en la salut pública i les conseqüències socioeconòmiques afecten tots els àmbits de la vida. En el context de crisis humanitàries, els brots de malalties poden tenir un impacte especialment dramàtic sobre la població. Per tant, totes les àrees polítiques han de tractar de combatre la crisi i pal·liar-ne les conseqüències i unir esforços per desenvolupar solucions generals. Particularment, l’epidèmia del virus de l’Ebola a l’Àfrica Occidental va proporcionar lliçons per a futurs brots de malalties i aquests ja han tingut un impacte positiu en les accions realitzades per fer front a la pandèmia COVID-19.

 

 • donar suport a l’OMS per prevenir de forma eficient crisis sanitàries i proporcionar assistència ràpida als països en casos d’emergència sanitària.
 • proporcionar més experiència als països socis i a les organitzacions internacionals per reforçar la prevenció i la resposta a brots de malalties, epidèmies i pandèmies i altres esdeveniments que suposin un risc per a la salut pública, a nivell nacional, regional i mundial.
 • utilitzeu l’enfocament One Health per prevenir epidèmies.
 • proporcionar ajuda ràpida i eficaç en crisis de salut i humanitàries.
 • proporcionar suport per protegir l’espai humanitari, inclosa la protecció del personal humanitari i mèdic i de les seves institucions en tots els nivells i espais.
 • enfortir les seves pròpies forces per poder donar una resposta d’emergència ràpida a tot el món.

 

 • Avançar en la investigació i la innovació per a la salut global

 

La investigació sanitària és un element central per afrontar els reptes de salut globals actuals i futurs. Com a hub de recerca altament innovador, Catalunya pot contribuir substancialment a la resposta a preguntes clau sobre salut mundial. Una major interacció entre les diverses disciplines de les comunitats de recerca pot ajudar a desencadenar noves solucions. Això es va demostrar, per exemple, mitjançant la investigació interdisciplinària de medicina humana i veterinària, ciències de la salut, infermeria i rehabilitació, agricultura i protecció del medi ambient (enfocament One Health) per combatre la RAM. L’estreta col·laboració amb socis internacionals i la cooperació internacional entre investigadors i/o finançadors de la investigació tenen un valor afegit visible i també es promouen a nivell de la UE. Els països africans també són socis clau per a Catalunya en la investigació sanitària mundial. L’enfortiment de la salut mundial que busca la comunitat internacional depèn en gran mesura d’avançar al continent africà. El principi de l’Agenda 2030 de “no deixar ningú enrere” també té una importància central en la promoció de la investigació sanitària mundial. Catalunya dona suport a la investigació centrada especialment en persones i grups desfavorits i vulnerables. La lluita contra les malalties tropicals abandonades i relacionades amb la pobresa, generalment associada a una elevada càrrega de malalties, especialment als països econòmicament més febles del món, continuarà sent una preocupació especial per a Catalunya. A més, Catalunya treballarà amb els seus socis per examinar i desenvolupar enfocaments per prevenir i tractar les MNT en àrees seleccionades.

 

 • promoure la col·laboració interdisciplinària i estimular la millora estructural en la investigació sanitària mundial
 • enfortir la cooperació europea i internacional en investigació sanitària mundial.
 • donar suport constantment a la investigació i el desenvolupament orientats al producte per combatre les malalties tropicals negligides o relacionades amb la pobresa.
 • donar suport als països socis per enfortir la seva investigació sanitària global.
 • avançar en el desenvolupament de vacunes i promoure un accés equitatiu a tot el món.
 • marca un senyal clar en la lluita internacional contra el càncer.
 • promoure activament l’accés i l’intercanvi de coneixements i resultats de la investigació.
 • promoure específicament la digitalització i el seu ús beneficiós per millorar els sistemes de salut.
 • participar activament a nivell nacional, europeu i internacional en suport a la transformació digital prudent en el sector de la salut que tingui en compte el benestar individual i públic i garanteixi la privadesa.

 

MESURES ESPECIFIQUES SI ENTREM AL GOVERN PER GESTIONAR LA PANDEMIA DE LA COVID 2019.

L’Organització Mundial de la Salut, ha dit reiteradament que les epidèmies i emergències no es poden preveure i per això  ha promogut una sèrie d’eixos de salut global per preparar-nos enfront el desconegut o malaltia X.

Des del PNC crearem el Centre d’Emergències de Catalunya, amb un enfortiment de la vigilància epidemiològica i sobretot la creació dels equips d’emergència segons els estàndards de la OMS i el model de gestió d’Emergències amb comandament únic i estructura pròpia i fent seguiment de la proposta del nostre document de Salut Global.

Però què farem a partir del dia  15 de Febrer si governem:

HISTORIA COMPARTIDA

S’establirà de forma immediata la historia compartida amb tots els actors de salut tan els que es gestionen a través del Servei Català de la Salut, com les Mútues del Treball, els Serveis de Prevenció, com les Mútues privades.

RASTREIG DE CASOS

·       Establirem un sistema de casos mitjançant braçalet que mesura la temperatura i altres paràmetres des de les empreses i les escoles. Ja es va oferir al Departament i van ser incapaços d’implantar-ho.

·       El sistema també serà accessible per la població en general, a través de l’atenció primària o les mútues privades.

El sistema està interconnectat mitjançant una plataforma amb els laboratoris d’anàlisi, des de els serveis de prevenció de les empreses es podrà reportar directament al sistema públic de salut, per que siguin ells aquest el que completi l’estudi de casos i poder encerclar completament la transmissió del virus.

 

TESTS MASSIUS

·       Es farà un programa de test a les empreses que permeti detectar brots i puguin ser gestionats mitjançant tecnologia segons el model de rastreig. Aquest model ja l’hem començat a aplicar tant al Vallès Occidental com al Vallès Oriental,  amb èxit, i seria extensible a tot Catalunya. També està basat en una col·laboració publico-privada, com a formula d’èxit.

·       A les escoles, també s’establirà un model de test massius periòdics per prevenir brots. Es reforçarà el model d’infermeria a l’escola.

PLÀ LOGISTIC DE VACUNACIÓ

·       Es vacunarà a tota la població fent un abordatge multi col·laboratiu des de les Mútues del Treball, els Serveis de Prevenció, l’atenció primària i les mútues i centres privats.

 

GESTIÓ HOSPITALARIA

·       Es crearan circuits COVID i NO COVID en els centres Hospitalaris i si es necessari es buscarà recolzament de centres privats per atendre totes les patologies NO COVID i no augmentar les llistes d’espera.

·       Es dotarà econòmicament a tots els Centres Hospitalaris públics per que puguin invertir en la millora de les seves instal·lacions de ventilació per garantir la no transmissió nosocomial.

RECOLZAMENT A LA INDUSTRIA CATALANA

·       Pla de reindustrialització en salut, per totes aquelles empreses que han redirigit la seva activitat a donar suport a la pandèmia, i tenir producció local de qualitat. Acompanyant a les empreses en la flexibilització de la producció enfocada als productes que es puguin necessitar.

 

ÚS DE MASCARETES HIGIENIQUES i ALTRES MESURES HIGIENIQUES

·       S’informarà de l’ús adequat de mascaretes higièniques i aquestes seran producte sanitari amb finançades per part del sistema de salut, 3 setmanals a 1 euro.

·       Campanya de comunicació clara de les mesures individuals que cal seguir: Mascareta, Mans, distància.

TRANSPORT PUBLIC

·       Hi haurà un mecanisme que vetlli per la capacitat de cada comboi.  No se sobrepassarà mai.

·       S’aplicaran nanopartícules de tractament desinfectant a les superfícies d’alt impacte,

·       Es posaran filtres de fotocatàlisi oxidativa o plasma als combois o filtres HEPA. Així com a les estacions.

·       Mesuradors de CO2 a cada vagó.

·       Els trens portaran oberta la primera finestra del vagó.

ESCOLES

·       Es faran bombolles més petites presencials/telemàtiques.

·       Sistemes de tractament d’aire i mesuradors de CO2.

EMPRESES I ESTABLIMENTS

·       Estaran tots oberts si compleixen i acrediten el compliment de totes les mesures de prevenció de riscos laborals i les mesures de salut publica COVID.

MOBILITAT DEL TERRITORI

·       Estarà basada en criteris epidemiològics i característiques pròpies de les comarques i poblacions.

·       S’establirà un pla de mobilitat saludable per tal de activar l’economia dels diferents territoris conjuntament amb un pla de recuperació econòmica basat en la sostenibilitat.

GOVERN

·       L’equip d’experts que assessori al Govern serà multi disciplinar, en tota la seva extensió de la paraula.

PASSAPORT INMUNITAT

Estem a l’espera del que digui la OMS. De moment s’ha descartat. Hem de tenir en compte que el virus es va modificant i el que avui ens assembla una situació estable , en uns mesos pot canviar totalment.

 

ERA POST-COVID

·       L’objectiu és assolir un país COVIDZero, un país lliure de COVID.

·       Arribats a aquest punt de país COVIDZero, l’activitat ha de tornar als nostres carrers. Totes les activitats econòmiques i socials han de romandre obertes.

·       Però en un país zero-COVID, el virus pot tornar, com ha passat en altres països.

·       En el cas de detectar un o diversos casos nous/importats de COVID, en aquest escenari:

 1. s’haurà de tornar a tancar tota activitat, de forma curta i estricta en el temps, en els àmbits geogràfics en els que els nous casos de COVID hagin tingut presència física. El tancament ha de ser de 14 dies.
 2. Es farà rastreig en tota l’àrea confinada, per detectar tots els casos que puguin derivar dels casos ja detectats.

 

 

 

 


0
0
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.